Lär dig mer

Skicka sidan Skriv ut PDF

Det osynliga folketOm lagstiftning, statistik och arbetsmarknad

Definitionen av funktionshinder enligt svensk diskrimineringslagstiftning är: ”varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå”.

• Uppskattningen 1,8 miljoner med funktionsnedsättning är gjord av HI, Hjälpmedelsinstitutet. HI beskriver svårigheter att ta fram statistisk som bland annat beror på att: Två personer med samma medicinska diagnos behöver inte ha samma upplevelse av dess konsekvenser; en person kan uppleva att den har en synskada medan en annan inte gör det. Många människor har mer än ett funktionshinder, medan statistik ofta bygger på endast ett funktionshinder

• Omkring 20 procent i åldern 16-64 år uppger att de har en funktionsnedsättning i Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning. Hälften, drygt en halv miljon uppger att deras arbetsförmåga är nedsatt. I denna grupp är det fler utan jobb 2006 jämfört med 2000, trots att arbetslösheten gått ned i övriga delar av befolkningen.

• Sverige har undertecknat FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I artikel 8 står det att länderna ska vidta ”omedelbara, effektiva och ändamålsenliga åtgärder för att höja medvetandet i hela samhället om personer med funktionsnedsättning”

Länkar

Hjälpmedelsinstitutet om statistik och olika funktionsnedsättningar - www.hi.se

Handikappombudsmannen om diskrimineringslagstiftningen - www.ho.se

Regeringen om ny diskrimineringslagstiftning 2009 - www.regeringen.se

FN-konventionen för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning  www.un.org/disabilities

Funktionshindrades situation på arbetsmarknaden - www.scb.se

Riksrevisionens rapport Utanförskap på arbetsmarknaden - www.riksrevisionen.se